Medically proven logo

Ваканция с Daylong

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на играта „Ваканция с Daylong“ на Елана Фарм ООД

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Играта „Ваканция с Daylong“ („Играта”) се организира и провежда от Елана Фарм ООД („Организаторът”).

С регистрирането си за участие в Играта участниците приемат и се задължават да спазват условията на изложените по-долу официални правила на Играта (“Официалните правила”).

Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на следния Интернет адрес: www.daylong.bg

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва Официалните правила, като промените влизат в сила и стават задължителни за участниците в Играта от момента на публикуването им на Интернет адрес: www.daylong.bg Уастниците имат задължение само да следят за изменения в Официалните правила.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта започва от 16.05.2016г. и ще продължи до 31.08.2016г.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Право на участие в Играта имат всички физически лица на възраст над 18 години, които имат постоянен адрес на територията на Република България и/или пребивава постянно на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участието в Играта е обвързано с покупка.

Желаещите да участват в Играта ще имат възможност от 16.05.2016г. да закупят слънцезащитен продукт Daylong на: office@elanapharm.com, +359 2 962 15 26 или от аптечната мрежа.

Задължително условие за потребителите, за да бъдат регистрирани за участие в Играта, е да  напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка. След това да я снимат и да я изпратят на e-mail: game@daylong.bg

Трима души от всички регистрирани за участие ще бъдат изтеглени чрез томбола и ще спечелят ваучери на стойност 500лв, 300лв или 200лв. Ваучерите не са парична стойност, а се издават от агенция „Трип Адвайз“ ООД.

След като бъдат изтеглени и обявени на страницата ни във Facebook, печелившите ще получат по един  от трите ваучери, които ще им бъдат доставени с куриер, на посочен от тях адрес или могат да ги получат на място в нашия офис.

РАЗДЕЛ 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМЕНТАРИТЕ И СНИМКИТЕ

След получаване на наградата в рамките на 6 месечен срок участниците е желателно да изпратят или публикуват снимки и мнения отностно наградата

С изпращане на своето мнение и снимки участниците дават своето съгласие:

– коментарите и снимките да бъдат използвани с рекламна цел от Организатора чрез публикуване на Уебсайта и в социалните мрежи, разпространение чрез радио, телевизионни, печатни и електронни медии, използване върху печатни и електронни рекламни материали и тяхното разпространение;

С изпращането на всеки коментар и снимка всеки отделен участник декларира и гарантира следното:
чрез изпращането на снимките и коментарите участниците сами използват тези снимки и коментари, като сами ги публикуват

– коментарите и снимките няма да съдържат: неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:

– обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутацията и/или правата и законовите интереси на Организатора и/или на трети лица;

Съдържание, което може да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска, служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;

Съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора, като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, козметични продукти, лекарства, наркотици, алкохолни напитки, тютюневи изделия, каквито и да е конкурентни продукти и др.);

Съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

Коментарите и снимките съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни снимките съдържат и личните данни на друго лице, което е различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката или коментара за целите на настоящата кампания;
В случай че изпратена снимка представлява произведение на фотографското изкуството или изпратен коментар и/или снимка по какъвто и да е начин съдържат в себе си други (собствени или чужди) обекти на интелектуална собственост (например дизайни, фотографии и т.н.), участникът декларира и гарантира, че притежава и/или е уредил всички необходими права за това да използва коментара и/или снимката за целите на участие в настоящата Игра;

Изпращането на коментарите и снимките, както и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.

В случай че някой коментар или снимка породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на Организатора и/или трети лица, Организаторът имат право веднага да отстрани участника от участие в Играта.  В случай че даден коментар или снимка бъде изпратена от участник в нарушение на гаранциите и декларациите по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях и/или за Организатора, то участникът, изпратил такъв коментар или снимка, ще носи цялата отговорност за вредите.

Коментари и снимки, които нарушават горните изисквания, могат да бъдат дисквалифицирани. Организаторът си запазва право да не взема предвид и да изтрие изпратени коментари или снимки, които счита за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприема никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

РАЗДЕЛ 6. ЗАБРАНА ЗА РАЗМЯНА НА НАГРАДИТЕ

Не се допуска размяна на награди за пари или други облаги

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Ще бъдат изтеглени трима измежду всички участници в играта, които ще получат по един ваучер.

1-ва награда 500лв.

2-ра награда 300лв.

3-та награда 200лв.

Наградите от Играта могат да бъдат изпратени по куриер за сметка на Организатора на посочения от участника адрес или по желание на печелившите участници да бъдат получени на място на адрес: гр. София, ул. Плачковица №9, ет3. При получаване на наградата на място на посочения адрес Организаторът не поема разноските за такова получаване.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелване на награда в срок до 7 (седем) календарни дни след изтеглянето им и с тях ще бъдат уточнени детайлите по получаване на наградите. Комуникацията с печелившите участници ще се извършва посредством имейл или по телефон, предоставени от тях.

Получаване на наградата ще се извършва не по-рано от една седмица след уведомяване на участниците за спечелването, но при всички положения не по-късно от 20.09.2016г.

В случай че печеливш участник бъде възпрепятстван да се яви, за да получи наградата си, или Организаторът не успее да установи контакт с него, Организаторът има право да дисквалифицира този участник и да изтегли името на нов печеливш участник, който да получи наградата.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Всички участия след определените съответни крайни срокове на Играта се считат за невалидни.

Организаторът не носи отговорност за предоставяне на наградата в случай че печелившият участник е възпрепятстван да се яви, за да получи наградата си, или в случай на невъзможност да се установи контакт с печелившия участник (в това число, но не само, поради предоставени грешни данни за контакт; поради технически причини, за които Организаторът не отговаря; поради липса на обратна връзка от даден участник; и др.).

Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

Организаторът не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват права и законни интереси на такива трети лица.

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, представени от участниците в Играта, ще бъдат обработвани от Организатора  в съответствие с приложимото българско законодателство.

Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с регистрационен № 401571

С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни (име, фамилия, адрес, телефон и електронна поща) доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организатора да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга, изтеглянето на печелившите и доставянето на спечелената награда.

Участниците се съгласяват, че в случай че публикуван от тях коментар и/или снимка на Уебсайта на Играта бъде използван от Организатора за рекламни цели, заедно с този коментар и/или снимка ще бъдат посочвани и името и фамилията на участника.  Организаторът не дължи заплащане за това.

Администраторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица извън посочените случаи освен ако това не е необходимо за целите на участието и получаването на наградите им.

Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане на email адрес office@elanapharm.com или по пощата на адрес: гр. София, ул. Плачковица №9, ет3.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това съгласно условията на Раздел 1 от настоящите Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.